?

Log in

wiki-recipes - תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא [entries|archive|friends|userinfo]
תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

wiki-recipes [Aug. 20th, 2006|08:03 pm]
תופינים, מגדנות, ממתקים וכל מיני תרגימא

eight_treasures

[8treasures]

זה עתה נתקלתי לראשונה בספר המתכונים של ויקיפדיה. יש אחד באנגלית, ואחד (עדיין בחיתוליו) בעברית. ייתכן מאוד שזה old news, ומתכונים ברשת באמת לא חסרים. אבל כך או כך זה מיזם מבורך. ומזכיר לי את יום הגלישה הראשון שלי באינטרנט, לפני לא-זוכרת-כמה שנים, עת התחלתי מה-directory של יאהו!, ומצאתי את עצמי, בכמה הקשות, וב-bewilderment הולך וגובר מנפלאות הרשת, בעמוד המוקדש לבישול סרי-לנקי כשר (עמוד שאיננו עוד עמנו, כך נראה)...

linkReply